සහතික කිරීම

අපට ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ දැඩි අවශ්‍යතා ඇති අතර CE සහ ISO සහතික ලබාගෙන ඇත.

ISO1
ce1

අපි SGS සහ TUV හි ස්ථානීය සහතිකය ද සමත් වී සහතිකය ලබා ගෙන ඇත

SGS
TUV