වැට

Hot dip වානේ කම්බි කඹය සහ මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි කඹය එළිමහනේ වැඩිපුර භාවිතා වේ, බොහෝ විෂ්කම්භයන් 6mm, 8mm, 10mm වේ.

Hot dip ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ කම්බි කඹය සහ මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි කඹය, බොහෝ විඛාදනයට ඔරොත්තු දිය හැකිය, දිගු කාලයක් එළිමහන් භාවිතය.

ප්ලාස්ටික් ආලේපිත කම්බි ලණුව සහ මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි කඹය ගෘහස්ථව වැඩිපුර භාවිතා වේ, බොහෝ විෂ්කම්භය 4mm, 6mm සහ 8mm වේ.

ප්ලාස්ටික් ආලේපිත කම්බි ලණුවක් සහ මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි කඹයක් ගෘහස්ථව දිගු කාලයක් භාවිතා කරන විට වඩා හොඳ දීප්තිය පවත්වා ගත හැකිය.

fence