ජිම් උපකරණ කඹය

ජිම් උපකරණ කඹය

ජිම් උපකරණ කඹය උසස් තත්ත්වයේ PU ද්‍රව්‍ය සහිත 7*19 පිරිවිතර වානේ කම්බි කඹය භාවිතා කරයි.දිගුකාලීන භාවිතයේදී මතුපිට වැඩි ඇඳුම්-ප්‍රතිරෝධී වේ.

පොදු පිරිවිතර:

(1) 7*19 පිරිවිතර, වානේ කම්බි කඹ විෂ්කම්භය 3.2mm, සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය 4.8mm.

(2) 7*19 පිරිවිතර, වානේ කම්බි කඹ විෂ්කම්භය 4.8mm, සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය 6.4mm.

ඔබගේ අවශ්‍යතා අනුව අපට දිග සහ විෂ්කම්භය අභිරුචිකරණය කළ හැක.

Gym rope (1)