පැන්නුම් ලණු

පැනීමේ කඹය / පැනීම කඹය

පැනීමේ කඹය සඳහා ප්ලාස්ටික් ආලේපිත වානේ කම්බි කඹය, පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.

පොදු පිරිවිතර:

(1) 7*7 පිරිවිතර, වානේ කම්බි කඹ විෂ්කම්භය 1.5mm, සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය 4.5mm.

(2) 7*7 පිරිවිතර, වානේ කම්බි කඹ විෂ්කම්භය 1.5mm, සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය 4.7mm.

(3) 7*7 පිරිවිතර, වානේ කම්බි කඹ විෂ්කම්භය 1.5mm, සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය 2.5mm.

(4) 1*19 පිරිවිතර, වානේ කම්බි කඹ විෂ්කම්භය 1.2mm, සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය 4.5mm.

用途 (2)