තත්ත්ව පාලනය

සියලුම නිෂ්පාදන නැව්ගත කිරීමට පෙර දැඩි තත්ත්ව පරීක්ෂාවකට භාජනය වේ..නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සහ සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ උපකරණ අප සතුව ඇත.

රසායනික සංරචක සහ භෞතික ලක්ෂණ පරීක්ෂා කරන්න

840x420
test machine

නිමි භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කරන්න: ආතන්ය ශක්තිය සහ බිඳීමේ බර, ආදිය.

test machine 3
T AND f