ටම්පර් ප්‍රොෆ් කේබල් සීල්

ටම්පර් ප්‍රොෆ් කේබල් සීල්

ටම්පර් ප්‍රොෆ්ට් කේබල් මුද්‍රාව සඳහා ලිහිල් වානේ කම්බි කඹය, ඉහළ විෂ්කම්භය නිරවද්‍යතාවය, පාහේ දෝෂය, හොඳ ලිහිල් බව, පාරිභෝගික අවශ්‍යතා දිග අනුව අභිරුචිකරණය කළ හැකිය, සාමාන්‍යයෙන් සැපයුම්, විදුලිය, බහාලුම්, දුම්රිය, රේගු ආදිය සඳහා ආරක්ෂිත අගුලට භාවිතා කරයි.

施封锁拼图 (2)